Smlouva o pronájmu chaty ZahájíPronajímatel:
Jméno a příjmení: Marcela Havlíčková
adresa Zahájí 172

RČ: 7062043824

PSČ 37348

a

Nájemce:

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………
Trvalý pobyt: ……………………………………………………………………………
Číslo občanského průkazu: …………………………………………………………

uzavírají tuto smlouvu o pronájmu chaty Zahájí
na adrese :
Zahájí 172, Dívčice 37348

1. Specifikace pobytu.

Pobyt od………………………do…………………………………………………………
Celkem počet ubytovaných osob: ………………………………………………………
Zvíře po dohodě …..…….………………………………………………………………
Dohodnutá a zaplacená cena za pobyt: .………………………………………………
Povlečení v ceně.
Poplatek za psa 100Kč/den
Vratná kauce: 2.000,-Kč ( dva-tisíce-korun-českých )

Prosíme o dodržování nočního klidu od 22:00h do 6:00h
Pro udržení domácího prostředí prosíme u vchodu do chalupy o přezouvání

2. Všeobecné ujednání

2.1. Nájemce si chatu pronajímá ke krátkodobému rekreačnímu pobytu. Součástí pronájmu je i soukromý pozemek  a dále parkovací místo pro několik aut.
2.2. Nájemce je povinen udržovat a zanechat objekt, který si pronajal, v čistém a původním stavu. Způsobí-li škodu, musí nájemce tuto skutečnost neprodleně sdělit pronajímateli. Bude-li před odjezdem nájemce zjištěná škoda, je pronajímatel nebo jeho oprávněný zástupce, oprávněn žádat náhradu škody na místě na úkor složené kauce nebo přímým zaplacením vyčíslené škodné částky převodem na účet pronajímatele. O škodě přesahující složenou kauci se sepíše protokol o škodě, který bude brán jako důkaz a uznání škodné události a bude podepsán oběma stranami.
2.3. Jako zajištění (kauci) je povinen nájemce zaplatit před nástupem do rekreačního objektu částku ve výši 2.000,- Kč v hotovosti oproti předání klíčů od chaty a současně podepsat předávací protokol s vyznačením stavu elektroměru.Tato kauce bude v hotovosti vrácena nájemci při převzetí rekreačního domu zpět pronajímatelem. Současně bude provedeno vyúčtování elektřiny, plynu, vody, dřeva na topení v kamnech či na venkovním ohništi a závěrečného úklidu a započteno proti kauci.
2.4. Maximální počet ubytovaných (počet lůžek  4 nesmí být zájemcem překročen bez předchozí dohody. Přicestuje-li nájemce s větším počtem osob než je maximálně dohodnutý počet, je pronajímatel vysloveně oprávněn hosta odmítnout nebo požadovat zvláštní náhradu (doplatek). Pokud pronajímatel zjistí v průběhu pobytu porušení ustanovení této smlouvy, zejména v počtu ubytovaných osob a zvířat, je rovněž oprávněn požadovat náhradu (doplatek), nebo ukončit pobyt všech ubytovaných osob z důvodů porušení smlouvy o pronájmu chaty Zahájí.

3. Platba za pobyt

3.1. Při rezervaci se platí předem 50% z celkové částky na účet pronajímatele číslo účtu:  č.226330221/0600
3.2. Doplatek se platí týden, před termínem příjezdu na účet  č.226330221/0600
3.3. V den nástupu bude nájemcem zaplacena vratná kauce ve výši 2.000,- Kč v hotovosti při převzetí objektu.

4. Stornovací podmínky

4.1 Zákazník má právo od objednávky odstoupit kdykoliv bez storno poplatků z ceny za ubytování do 30 dnů před objednaným termínem, výhradně písemnou formou. Za okamžik odstoupení se považuje den doručení dokladu o zrušení objednávky.
4.2 Při odstoupení od potvrzené objednávky po uvedené lhůtě je zákazník povinen ubytovateli zaplatit storno poplatky ve výši:
a) 20% z celkové ceny za pronájem účtované ubytovatelem při zrušení objednávky 30 – 21 dnů před nástupem.
b) 50% z celkové ceny za pronájem účtované ubytovatelem při zrušení objednávky 20 – 8 dnů před nástupem.
c) 100% z celkové ceny za pronájem účtované ubytovatelem při zrušení objednávky 7 – 0 dnů před nástupem.
4.3 Zákazník nemá nárok na vrácení rezervačního poplatku 
4.4 V případě, že zákazník za sebe zajistí náhradu, storno poplatky neplatí.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou „Všeobecné smluvní podmínky“, které jsou umístěny na webových stránkách www.chata-na-farme-pronajem.cz. Zájemce potvrzuje, že se s nimi seznamil při provádění objednávky (rezervace).
5.2. Nájemce odpovídá za všechny členy s ním sdílející pronajatý objekt a za jejich chování a případné škody, které způsobí. Případnou vzniklou škodu, nebo ztrátu či poškození objektu či jeho vybavení, bude pronajímatel uplatňovat a vymáhat pouze po nájemci.
5.3. Pronajímatel potvrzuje, že obdržel dohodnutou cenu za pobyt uvedenou v bodě 1 této smlouvy. 
Nájemce potvrzuje, že se se „Smlouvou o pronájmu“ a „Všeobecnými smluvními podmínkami“ seznámil a souhlasí s nimi, což dobrovolně stvrzuje svým podpisem.

V………………………………………… dne: …………………………………………2019

Podpis pronajímatele …………………………………………………………………


Podpis nájemce …………………………………………………………………


Ke stažení

UBYTOVACÍ SMLOUVA

chata Zahájí

+420 777 581 122

© 2018 chata Zahájí. All rights reserved