PODMÍNKY PRONÁJMUVšeobecné podmínky pro zprostředkování pobytu

Všeobecné podmínky pro zprostředkování pobytu na chatě Zahájí (IČO: 66511950) upravují zejména vzájemné vztahy mezi pronajímatelem Marcelou Havlíčkovou a zákazníkem (fyzické a právnické osoby), jako uživatele služeb v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky, zákonem číslo 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a dalšími platnými předpisy, vztahujícími se ke zprostředkovatelské činnosti ve smyslu platných změn a doplňků. 
Všeobecné podmínky jsou pro všechny zúčastněné strany závazné. 
Ustanovení čl. VII. těchto podmínek je ujednáním budoucího vztahu mezi zákazníkem a ubytovatelem v rámci smlouvy o ubytování, respektive podmínek pro odstoupení od této smlouvy či stornování pobytu. 

I. Úvodní ustanovení

1) Marcela Havlíčková poskytuje ubytovací služby všem zájemcům o ubytování v rekreačním objektu Zahájí, Zahájí 172, 373 48. Osoby mladší 18-ti let mohou těchto služeb užívat pouze prostřednictvím (v doprovodu) osob starších 18-ti let.
2) Zprostředkovatelský vztah mezi zákazníkem a Marcelou Havlíčkovou vznikne potvrzením písemné „Objednávky zprostředkování pobytu“ (dále jen objednávka), za kterou se považuje řádně vyplněná a podepsaná objednávka, popř. jiný vyplněný tiskopis, obsahující veškeré náležitosti závazné objednávky. 

II. Délka pobytu

1) Pobyt v hlavní letní sezóně je nejméně týdenní (v sezóně sobota – sobota). 
2) V mimosezóně jsou možné víkendové pobyty (nástup v pátek, ukončení neděli). Platba je za 3 dny v mimosezónní ceně (v tomto případě cena/den = cena/noc). V mimosezóně může být délka pobytu stanovena dohodou.
3) Pobyty začínají převzetím rekreačního objektu v den nástupu mezi 15 – 18 hodinou, ukončení je pak v poslední den pronájmu do 12 hodin, není-li předem s ubytovatelem dohodnuto jinak.

III. Způsob objednávání a úhrada pobytu

1) Do objednávky je nutné uvést veškeré požadované náležitosti. Objednávky jsou vyřizovány podle data a času doručení. Objednávky je třeba zaslat na níže uvedené kontaktní údaje.
2) Potvrzení objednávky zákazníkovi zasíláme e-mailem, popřípadě poštou společně s podklady k úhradě rezervačního poplatku, který činí 50% celkové částky za pobyt. Termín úhrady musí být dodržen! Nebude–li objednávka pobytu prokazatelně zrušena písemně (výjimečně telefonicky), platí stornovací podmínky (viz bod V.).
3) Po uhrazení rezervačního poplatku na bankovní účet zasíláme zákazníkovi ubytovací pokyny a potřebné informace.
4) Úhrada zbylé části pronájmu bude uhrazena před nástupem na účet. 
5) Pobyty „na poslední chvíli“ je možné vyřídit telefonem nebo e-mailem.

IV. Ceny služeb

1) Na internetu (www stránkách) jsou uváděny ceny pobytu v hlavní sezóně včetně rezervačního poplatku a včetně DPH.
Hlavní sezóny roku :
Letní sezóna je od 1.6. až 30.9.
Mimo sezónu tj. od 1.3 do 31.5. a 1.10 do 31.10.
2) Ceny služeb jsou sjednány dohodou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění dalších změn a dodatků a to podle: počtu lůžek, kvality vybavení objektu, a požadavků zákazníka.
3) Při nástupu pobytu vyžadujeme složení kauce ve výši 2 000,- Kč. Kauce se vrací v plné výši při ukončení pobytu, pokud nedošlo k poškození majetku.
4) Zákazník je povinen odevzdat objekt ve stejném stavu, v jakém jej převzal. Pokud tak neučiní, máme právo na přiměřenou srážku z kauce. 

V. Zákazy a omezení

1. V chatě není možno přemisťovat nábytek, ani provádět zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace. Není povoleno vnášení zbraní, explozivních či lehce zápalných materiálů a dalších vlastních zařízení.
2. V chatě je zakázáno kouřit.
3. Je zakázáno vstupovat do výběhů zvířat, krmit zvířata a jakkoli je obtěžovat

4.Psi musí být vždy pod dohledem, mimo oplocený prostor před chatou, musí být vždy na vodítku. Nesmí dorážet, hodnit a jinak obtěžovat zvířata. Agresivní psi neubytováváme.

Venčit je povoleno mimo pozemek farmy. Psi není povoleno nechávat samotné v chatě ani v oploceném prostoru u chaty.

VI. Stornovací podmínky

1) Zákazník má právo od objednávky odstoupit kdykoliv bez storno poplatků z ceny za ubytování do 30 dnů před objednaným termínem, výhradně písemnou formou. Za okamžik odstoupení se považuje den doručení dokladu o zrušení objednávky.
2) Při odstoupení od potvrzené objednávky po uvedené lhůtě je zákazník povinen ubytovateli zaplatit storno poplatky ve výši:
a) 20% z celkové ceny za pronájem účtované ubytovatelem při zrušení objednávky 30 – 21 dnů před nástupem.
b) 50% z celkové ceny za pronájem účtované ubytovatelem při zrušení objednávky 20 – 8 dnů před nástupem.
c) 100% z celkové ceny za pronájem účtované ubytovatelem při zrušení objednávky 7 – 0 dnů před nástupem.
3) Zákazník nemá nárok na vrácení rezervačního poplatku 
4) V případě, že zákazník za sebe zajistí náhradu, storno poplatky neplatí.

VII. Závěrečná ustanovení

1) Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti od 01.05.2018.
2) Zákazník stvrzuje svým podpisem při objednávce pobytu, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je akceptuje.

 


Ke stažení

UBYTOVACÍ SMLOUVA

chata Zahájí

+420 777 581 122

© 2018 chata Zahájí. All rights reserved